Coinfití

Réamhrá

Toisc go bhfuil an oiread sin béime leagtha ar na leabhair léitheoireachta sa rang Gaeilge, is féidir leis na scéalta éirí cineál leamh ag teacht i dtreo deireadh na bliana. Chuige sin, is gá don mhúinteoir deimhin a dhéanamh de go ndéantar deileáil leo seo i mbealach atá taitneamhach ach nach ndéanann neamhaird ar fáth an cheachta.

Agus ceacht léitheoireachta idir láimhe ag an múinteoir, ba chóir dó/di a bheith i gcónaí ag cuimhneamh ar chúpla rud tábhachtach a bhaineann le chuile cheacht léitheoireachta. Is iad sin:

Leagan amach an cheachta

Míniú na bhFocal nua:

Léifear an chéad leathanach agus cuirfear na ceisteanna seo a leanas ar na daltaí ina dhiaidh. Fad is atá an múinteoir ag léamh an scéil, is féidir leis na daltaí a bheith á leanúint ina leabhair féin.

Ceisteanna léitheoireachta ar an rang:

An chéad lá eile, is féidir iarraidh ar dhalta cuid den scéal a léamh os ard don rang. Nuair chríochnaíonn siad an giota léitheoireahta, cuir ceist eolais orthu faoin méid ar léigh siad féin. Sa tslí sin, ní bheidh siad ag léamh ar son na léitheoireachta ach chun eolas éigin bhaint as an téacs.

Dráma

Roghnaigh daltaí le bheith mar charactair agus iarr orthu ‘ardán’ a leagan amach sa seomra. Ansin is féidir leo an scéal a insint trí gheáitsí oiriúnacha. Fad is atá na haisteoirí ar an ‘ardán’ is féidir na daltaí eile a úsáid mar scéalaithe. Chuige seo is gá roinnt cleachtadh a dhéanamh agus ligint do na daltaí an scéal a insint ina bhfocail féin. (Is cuma má chuireann siad a gcuid breise leis!!)

Seo a leanas sampla den scéal agus é inste ag dalta:

Bhí Niamh agus a clann ag dul chuig bainis sa charr. Thosaigh sise agus a deartháir ag troid. Ní raibh an bealach ar eolas ag a hathair. Bhí éadaí áille ar Niamh: gúna dearg le spotaí móra oráiste air! Nuair a shroich siad an eaglais, bhí an bhainis ar siúl. Bhí gúna álainn ar an mbrídeog. Bhí daoine ag canadh amhráin (iomainn) sa séipéal agus bhí siad go hálainn. Ní raibh aon chonfití acu. Smaoinigh Niamh ar phlean. Rith sí go dtí an carr. Fuair sí an léarscáil agus stróic sí é. Rinne sí a coinfití féin! Chaith siad an coinfití ar an lánún pósta. Mhair gach duine go sona sásta ina dhiaidh sin!!

Chun a thuilleadh daingnithe a dhéanamh ar an bhfoclóir is féidir cleachtadh mar seo a leanas a dhéanamh ar an gclár dubh agus iarradh ar na daltaí an dá fhocal ar chomhchiall a chur le chéile

Gníomhaíocht eile a bhféadfaí a úsáid ná an ceann seo. Is éard atá le déanamh ag na daltaí ná na focail a chur san ord ceart le ciall a bhaint as an abairt.